Name: Glubbsink

Zone: Butcherblock Mountains

Level: 15

Hitpoints: 375